Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné hromady

Dne 26.6.2013 proběhla Valná hromada sdružení David a Goliáš

Dne 26.6.2013 proběhla Valná hromada sdružení David a Goliáš

Datum konání 26.6. 2013 v 9.30 hodin

Místo konání: agentura DORA, Brněnská 14, Plzeň

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Mgr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů, a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná.

Program jednání:

 1. Hospodaření sdružení (vyúčtování rekondičně – rehabilitačního pobytu ve Štúrově,

  rozdělení prostředků pro zbývající rodiny,které nejely,ostatní)

 2. Informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek, které byly podány na ÚMO 1 a ÚMO
 3. Schůze členů sdružení
 4. Potřeby dětí
 5. Školení pro občanská sdružení a jejich členy
 6. Brožura na propagaci sdružení David a Goliáš
 7. Diskuze

1. Hospodaření sdružení

 • vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrově……60 050 K­č(cena ubytování)
 • budou doúčtovány služby asistenčního personálu(do 31.7.2013 – doúčtuje

  Iva Brunátová)

 • předběžně domluveno doúčtování pro tři zbývající děti,které se pobytu

  nezúčastnily(přís­pěvek ve stejné výši pro každé z nezúčastněných dětí se bude

  řešit individuálně )

 • zkontrolován stav pokladny
 • zkontrolován zůstatek na účtu sdružení
 • vymezení částky na poděkování sponzorům a propagaci, toto hlídá výbor sdružení
 • je možné pro potřeby sdružení zakoupit odborné knihy
 • možnost darovací smlouvy na pomůcky a potřeby pro děti, pokud je zakoupí

  sdružení(do 20.000 Kč se neplatí darovací daň, poté podle tabulek)

2. Informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek,které byly podány na ÚMO 1 a ÚMO

 • ÚMO 1,3 proplácí příspěvky zpětně, na podkladě doložených dokladů (např.

  na kompenzační pomůcky a potřeby pro děti, soukromou rehabilitace, speciální

  potraviny,relaxační pobyty)

 • ve spolupráci s ÚMO se plánuje ŠKOLA SENIORŮ

3. Schůze členů sdružení – se bude konat dne 8.8. 2013 v 10.30 ve Spáleném Poříčí
u Tupých

 • zde se pokusíme sestavit seznam potřeb a pomůcek pro jednotlivé děti

4. Potřeby pro děti(viz bod 3)

 • do budoucna se plánuje udělat seznam potřeb a pomůcek pro jednotlivé děti(tento

  seznam na webové stránky sdružení Davida a Goliáš umístí Alena Sikorová)

5. Školení pro občanská sdružení a jejich členy

 • pořádají NEZISKOVKY.CZ v Praze, pokud bude

  mít někdo zájem, je možné ho na školení vyslat

6. Brožura na propagaci sdružení DAVID A GOLIÁŠ

 • plánuje se vydat brožura,která představí sdružení DAVID A GOLIÁŠ, ale zároveň může

  být i nápomocná pro rodiny, které se ocitnou ve stejné situaci(mají postižené

  dítě – vrozenou vývojovou vadou, následkem úrazu, předčasným porodem…..)

7. Diskuze

 • zaměření se na cíle sdružení
 • spíše podpora stávajících členů(popř. přijetí členů nových)
 • zaměření se na podporu rodin ze sdružení, zejména na pomoc se získáváním

  asistenčních služeb

 • odlehčovací péče
 • předávání zkušeností
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi(např. rodinná škola ve Spáleném Poříčí,

  soukromá zdravotnická škola v Plzni)

Valná hromada schvaluje: body 1–4

 • hospodaření sdružení,dotace od ÚMO 1,3, schůze členů sdružení, potřeby pro děti

Valná hromada bere na vědomí: body 5 – 7

 • školení pro občanská sdružení,příprava brožury pro propagaci sdružení DAVID A GOLIÁŠ,diskuzi

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan Mgr.Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 1. 7. 2013

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu: Věra Štichová, Jitka Vašková

Zpět