Novinky

17.07.2024

Proběhla aktualizace obou webových stránek

Zaktualizovány oboje webové stránky. Jak stránky zde, tak stránky na FB.

Celá zpráva
Štúrovo 2024

Štúrovo 2024

V termínu od 15.6.-22.6.2024 se uskutečnil už 12. ročník rekondičního pobytu v termálních lázních ve Štúrovu na Slovensku.

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Stanovy zapsaného spolku DAVID A GOLIÁŠ,z.s.

Článek I – Název a sídlo spolku

DAVID A GOLIÁŠ, z. s. (dále jen spolek, popř. ZS), má své sídlo v Plzni na adrese Pod Mikulkou 538/5, spolek působí na území ČR

Článek II – Účel a činnost spolku

Účelem spolku je podpora (v co největším rozsahu) rodin s těžce handicapovanými osobami. Např. organizace rekondičních, rehabilitačních, regeneračních a vzdělávacích pobytů, vzdělávací a zábavné programy. Spolek též nabízí k zapůjčení (popř. odkoupení či darování) rehabilitační pomůcky a podobné vybavení. Případná je i individuální podpora podle domluvy a konkrétních potřeb. Spolek může také pořádat akce pro širší veřejnost, zejména pokud tím přispívá k rozvoji sociálních vztahů. Spolek získává prostředky pro financování vlastních aktivit pro členy spolku.

Článek III – Členství

Vznik členství

Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, je občanem ČR a je právním zástupcem osoby s průkazem ZTP/P (zde povětšinou míněny rodiče handicapovaných osob) nebo je dalším rodinným příslušníkem člena s průkazem ZTP/P bez přímého právního vztahu. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Poté musí členové zaplatit členský příspěvek. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Členství

 1. Členství v občanském spolku je normální a čestné.
 2. Člen platí měsíční členský příspěvek (dále jen příspěvek).
 3. Členem může být právní zástupce osoby s průkazem ZTP/P (tzn. rodič, opatrovník apod.) nebo rodinný příslušník člena sdružení bez přímého právního vztahu, člen se podílí na vedení spolku, organizování akcí a směřování spolku. Je držitelem dokladu o potvrzení členství.

Čestné členství – více informací u předsedy sdružení

Článek IV – Práva ,povinnosti ,příspěvky členů a zánik členství

 1. právo volit a být volen do orgánů spolku
 2. právo pořádat a zúčastňovat se akcí spolku
 3. právo podávat podněty, stížnosti a navrhovat postupy a řešení orgánům spolku
 4. povinnost dodržovat stanovy, chránit zájmy spolku, reprezentovat spolek navenek, zdržet se jakékoli činnosti směřující proti zájmům spolku
 5. povinnost řídit se rozhodnutím orgánů spolku
 6. povinnost řádně a včas měsíční příspěvek, 10 Kč/měsíčně

Zánik členství

 1. písemným vystoupením ze spolku, které se doručuje výboru spolku
 2. vyloučením výborem, a to většinou hlasů všech členů výboru
 3. nezaplacením členského příspěvku do lhůty stanovené výborem
 4. smrtí člena či zánikem spolku

Článek V – Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Valná Hromada
 2. Výbor spolku
 3. Předseda spolku
 4. Místopředseda spolku

a)Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem zapsaného spolku a tvoří jí všichni členové. Valnou hromadu svolává výbor zapsaného spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.,popř. vždy, když o to požádá nejméně polovina aktivních členů zapsaného spolku, do 30 dnů od podání žádosti. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina aktivních členů. Valná hromada(dále VH) rozhoduje o změně stanov, schvaluje plán činnosti, účetní uzávěrku a výši členských příspěvků, rozhoduje též o zániku spolku. VH volí členy výboru a vymezuje pravomoc výboru, volí předsedu a místopředsedu spolku Valná hromada si může vyhradit k posouzení a rozhodnutí i jiné otázky.

b) Výbor spolku

Výbor spolku je řídícím a výkonným orgánem zapsaného spolku. Má tři členy(voleni z řad aktivních členů na dobu tří let). Výbor spolku řídí činnost sdružení a schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor spolku se též musí sejít do třiceti dnů od doručení podnětu VH. Rozhodnutí výboru spolku je přijato, pokud souhlasí 2/3 přítomných členů Výboru spolku. Už při 2/3 členů spolku je Výbor usnášení schopný. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy spolku(předseda výbor svolává a řídí) Výbor spolku schvaluje stanovy spolku(včetně změn), projednává a přijímá programové zaměření činnosti ZS a připomínky členů spolku. Rozhoduje o výši příspěvků členů spolku a stanoví den, do kdy musí být zaplaceny, rozhoduje o přijímání nových členů (či o vyloučení člena spolku) a o zániku spolku(či jeho orgánů), rozhoduje o vyřazení kompenzačních pomůcek z majetku spolku a jejich darování členům spolku, a jiné.

c) Předseda spolku

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, rozhoduje o všech neodkladných otázkách mezi zasedáními výboru, zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem, je volen Valnou hromadou spolku na funkční období tří let. Zvolen může být i opakovaně.

d) Místopředseda spolku

V případě nepřítomnosti předsedy spolku, přejímá po rozhodnutí výborem jeho pravomoci a povinnosti.

Článek VI – Hospodaření spolku

Zapsaný spolek má vlastní ekonomickou činnost, kterou dosahuje získání prostředků, jichž využívá na rozvoj svých činností a plnění cílů.

Příjmy spolku

Vstupní poplatky a členské příspěvky členů spolku, dotace, granty, dary a příspěvky poskytnuté ZS právnickými a fyzickými osobami, vlastní činnost(aukce, sbírky, ……).

Správa hospodaření

Za hospodaření odpovídá Výbor spolku, který každoročně zpracovává zprávu o hospodaření (podává řádné daňové přiznání spolku). Hospodaření se uskutečňuje podle návrhu schváleného Výborem spolku.

Výkon Hospodaření

Dispozice s prostředky zapsaného spolku je oprávněn vykonávat pouze předseda(popř. místopředseda) Výboru spolku. Jednotliví členové ZS neodpovídají za závazky ZS.

Článek VII – Zánik spolku

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem(rozhoduje Výbor spolku, který současně určí, jakým způsobem se naloží s majetkem spolku a ustanoví likvidátora). Výbor spolku rovněž oznámí zánik spolku do 15ti dnů na MVČR nebo pravomocným rozhodnutím MVČR o jeho rozpuštění, v takovém případě provede majetkové vypořádání sdružení likvidátor určený ministerstvem.

Článek VII – Závěrečná ustanovení

Změna stanov byla přijata a schválena Valnou hromadou Občanského spolku DAVID A GOLIÁŠ

Účinnost..1.1.2017

V Plzni dne..1.1.2017

Zapsal(a): Alena Sikorová

Ověřil(a): PhDr. Lukáš Štich