Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 10. září 2014 v 16.00 hod


Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 10. září 2014 v 16.00 hod

Místo konání: Pod Mikulkou 5/538, 323 00 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Mgr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 14 členů z 19ti).

Program jednání:

 1. Nové stanovy – místo občanského sdružení zapsaný spolek, změna adresy
 2. Hospodaření sdružení (vyúčtování rekondičně – rehabilitačního pobytu ve Štúrově, rozdělení prostředků pro zbývající rodiny, které nejely, ostatní). Poděkování za dar plzeňské společnosti ČEZ. Informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek, které byly podány na ÚMO
 3. Nová volba předsedy, místopředsedy a výboru sdružení/spolku
 4. Ostatní, diskuze

1. Nové stanovy

 • Ke schválení předloženy nové stanovy zapsaného spolku: nový název DAVID a GOLIÁŠ, zapsaný spolek
 • Nové stanovy předloží do 15. září Alena Sikorová všem k nahlédnutí, aby ještě byly možné úpravy
 • V souvislosti se změnou stanov nová adresa sdružení: Pod Mikulkou 5/538, 32300 Plzeň
 • Vilém Kepka do 15. září připraví výpis z katastru nemovitostí s ověřením souhlasu majitele nemovitosti s adresou sdružení
 • Na poštovní schránku na výše uvedené adrese bude umístěna samolepka s názvem zapsaného spolku a též dodáno nové razítko s adresou spolku (přebírání pošty pro spolek).

2. Hospodaření sdružení

 • vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrově, zúčastněné rodiny dodají do 15. září Ivě Brunátové kopie velkých technických průkazů)
 • předběžně domluveno doúčtování pro zbývající rodiny, které se pobytu nezúčastnily(přís­pěvek pro každé z nezúčastněných dětí se bude řešit individuálně)
 • zkontrolován stav pokladny
 • vymezení částky na poděkování sponzorům a propagaci, toto hlídá výbor sdružení
 • informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek,které byly podány na ÚMO ÚMO
 • Poděkování za dar pro rodiny na rekondičně rehabilitační pobyt ve Štúrovo plzeňské společnosti ČEZ bude zveřejněno na stránkách zapsaného spolku.
 • Vybrány členské příspěvky za 1. pol. 2014

3. Nová volba předsedy, místopředsedy a výboru sdružení

 • vzhledem k tomu, že uplynula doba, na kterou byli voleni předseda, výbor a kontrolní a revizní komise sdružení, proběhla volba nová.
 • v souvislosti s novými stanovami zrušena kontrolní a revizní komise, místo ní určen místopředseda zapsaného spolku

Volba výboru a předsedy sdružení:

Předseda: Lukáš Štich , Sedlecká 5, 32300 Plzeň

Místopředseda: Vilém Kepka, Pod Mikulkou 5/538, 32300 Plzeň

Člen: Zdeněk Trubač, Úzká 17, 301 00 Plzeň

Volba pokladníka:

Pokladník: Iva Brunátová, Bolevecká 4, 301 00 Plzeň

4. Ostatní, diskuze

 • zápůjčky na pomůcky starší 2 let budou vyřazeny z evidence a darovány členům
 • provozní náklady cca 2000 Kč
 • vizitky, letáčky
 • všeobecné prospěšné informace (odečty darů z daní apod.)

Valná hromada schvaluje: body 1–3

 • Nové stanovy, hospodaření sdružení,dotace od ÚMO, volbu předsedy, místopředsedy a výboru

Valná hromada bere na vědomí: bod 4

 • ostatní, diskuze – zápůjčky, náklady, propagace, informace

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan Mgr.Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 10. září 2014

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět