Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné hromady 2015

Program jednání:

 1. Nové stanovy – místo občanského sdružení zapsaný spolek, změna adresy
 2. Přijetí nových členů
 3. Hospodaření sdružení – vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrovu, dotace, sponzoři, informace
 4. Ostatní – diskuze, informace o předvánočním bazárku v Caffe Emily

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 30. listopadu 2015 v 16.00 hod

Místo konání: Pod Mikulkou 5/538, 323 00 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 13 členů, 2 na základě plné moci z 21ti).

Program jednání:

 1. Nové stanovy – místo občanského sdružení zapsaný spolek, změna adresy
 2. Přijetí nových členů
 3. Hospodaření sdružení – vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrovu, dotace, sponzoři, informace
 4. Ostatní – diskuze, informace o předvánočním bazárku v Caffe Emily

1. Nové stanovy

 • Připraveny nové stanovy zapsaného spolku: nový název David a Goliáš, zapsaný spolek, přeposlány předsedovi sdružení PhDr. Lukáši Štichovi, který zařídí, aby řádně a včas byly uvedeny v platnost
 • V souvislosti se změnou stanov nová adresa zapsaného spolku: Pod Mikulkou 5/538, 32300 Plzeň
 • Vilém Kepka nejpozději do 10. prosince připraví výpis z katastru nemovitostí s ověřením souhlasu majitele nemovitosti s adresou sdružení
 • Na poštovní schránku na výše uvedené adrese bude umístěna samolepka s názvem zapsaného spolku a též dodáno nové razítko s adresou spolku (přebírání pošty pro spolek).

2. Přijetí nových členů

Projednána žádost o přijetí nové členky Dagmar Očenáškové, podmínky pro přijetí splňuje, je maminkou Jakuba, který má těžké kombinované postižení

Hlasování o přijetí: Pro: 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

Na základě žádostí o přijetí byly přijaty do sdružení dvě nové rodiny – v květnu 2015 manželé Havlovi (ti jsou rodiči Kamilky, která má těžké kombinované postižení), a od ledna 2016 výše zmíněná Dagmar Očenášková.

Převedení členů sdružení manželů Tupých na členy čestné.

3. Hospodaření sdružení

Rok 2015

Vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrově – vzhledem k financím, kterých je letos podstatně méně než v letech předchozích – proplacena pouze část nákladů na rekondičně-rehabilitační po­byt.

Vyúčtování za pobyt v r.2015 – výše zmíněná část nákladů rekondičně rehabilitační pobyt, bude odečtena od součtu všech získaných dotací, zbývajícími financemi budou podpořeny všechny rodiny, kterým sdružení David a Goliáš pomáhá.

Hlasování: Pro: 8, Proti 4, Zdrželo se: 1

Pro rok 2016(a roky následující):

Stanoveno: peníze z tzv. účelových dotací budou používány na konkrétní projekty (např„projekt Štúrovo“, ten je jedním z hlavních), jinak se všem rodinám z bezúčelových dotací dostane naprosto shodné podpory (na základě jimi dodaných dokladů)

Hlasování: Pro: 13, Proti 0, Zdrželo se: 0

Dále pak:

 • zkontrolován stav pokladny
 • přerozdělení příspěvků pro rodiny + připomenutí podmínek na jejíchž základě se dostává členům sdružení (tj. rodinám s handicapovanými dětmi)podpory
 • vymezení částky na poděkování sponzorům a propagaci, toto hlídá výbor sdružení
 • informace o o finančním příspěvku, který poskytl ÚMO
 • hospodaření pro r. 2015 uzavřeno

4. Ostatní, různé

 • Dne 19. 12. proběhne opět v Caffe Emily předvánoční bazárek, výtěžek z něj bude pro naše sdružení
 • Jeden z našich hlavních podporovatelů – Plzeňská Teplárenská přechází na nový systém, zakládá si nadaci, projekt se žádostí o finanční podporu podá v r. 2016 předseda sdružení PhDr. Lukáš Štich
 • Z majetku sdružení vyřazena hydromasážní vana (byla umístěna ve stacionáři Človíček) pro nefunkčnost
 • V lednu 2016 proběhne inventura majetku sdružení – do té doby je nutné stanovit likvidační komisi
 • V souvislosti s novými stanovami zrušena kontrolní a revizní komise, místo ní určen místopředseda zapsaného spolku

Valná hromada schvaluje: body 1–3

 • Nové stanovy, přijetí nových členů, hospodaření sdružení

Valná hromada bere na vědomí: bod 4

 • Ostatní, diskuze – bazárek, inventura majetku sdružení, Plzeňská Teplárenská

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan PhDr. Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 30. listopadu 2015

Zapsala: Alena Sikorová Ověřitelé zápisu:

Iva Brunátová

Anna Kepková

Zpět