Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada

Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ, z. s.

Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ, z. s.

Datum konání: 6.června 2016

Místo konání: Úzká 17, 30100 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 15 členů z 22 (vč. 2 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 15 členů, 2 na základě plné moci, z 22ti).

Program jednání:

  1. Rehabilitačně rekreační pobyt Štúrovo
  2. Hospodaření zapsaného spolku Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ
  3. Příprava benefičního koncertu pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ
  4. Různé

1. Rehabilitačně rekreační pobyt Štúrovo 2016

• dotací od plzeňského kraje zajištěno financování pobytu, dotace na Valné hromadě byla všem předložena k nahlédnutí

• v řešení pomocný personál

2. Hospodaření zapsaného spolku Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ

• oznámena výše výtěžku z předvánočního bazárku v Caffe Emily

• stále v řešení žádost o dotaci u Plzeňské teplárenské(byla odeslána), Plzeňská teplárenská má v plánu založení vlastní nadace, čeká se na další vyjádření

• projekt ČEZ – oddychový(odleh­čovací) pobyt pro „maminky“ handicapovaných dětí, dotace pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ schválena

• dar od fyzické osoby 1611,– Kč

3. Příprava benefičního koncertu pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ

• datum konání – lístopad/prosinec 2016 – bude upřesněno předsedou zapsaného spolku

• návrhy: možné spojit s tradičním bazárkem, pojmout jako oslavu 15ti let od založení zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

4. Různé

• V zapsaném spolku Občanském sdružení DAVID a GOLIÁŠ je třeba zlepšit vzájemnou komunikaci (mezi řádovými členy i mezi výborem zapsaného spolku), zejména ohledně financí (má-li někdo nápad, kde je získat, dá o tom na vědomí všem, popř. Aleně Sikorové a ta to všem přepošle)

• do 14.7. 2016 vyřeší výbor zapsaného spolku tzv. kasičky a DMS (finanční příspěvky). Kasičky musí mít určité parametry (a to být nerozbitné, připevnitelné, průhledné a mít zámek). Přijatelné kasičky může shánět kdokoliv z členů, budou-li se mu zdát přijatelné, dá vědět výboru zapsaného spolku

• do 14.7. 2016 podá předseda Ministerstvu spravedlnosti návrh na změnu do spolkového rejstříku ze všemi náležitostmi

• diskuze

Valná hromada schvaluje: body 1–3

Valná hromada bere na vědomí: bod 4

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan PhDr. Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0 V Plzni dne 6. června 2016

Zapsala:

Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu:

Iva Brunátová

Jaroslava Švarcová

Zpět