Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada 2018

19.12. se konala Valná hromada zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.


Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 19.12. 2018 Místo konání: Caffe Emily, Zbrojnická 7, 301 15 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 18 členů z 21 (včetně 3 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 18 členů, 3 na základě plné moci, z 21)

Program:

 1. Hospodaření zapsaného spolku
 2. Štúrovo 2019
 3. Volba výboru zapsaného spolku a pokladníka
 4. Informace k veřejné sbírce ve prospěch zapsaného spolku
 5. Různé

1)Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

proběhlo vyúčtování za r. 2018

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ obdržel dotaci od plzeňského kraje a dotaci od UMO 1 Plzeň .
 • součástí dotace od ÚMO 1 je i fyzioterapie, kterou je nutné využít do konce března 2019.

na podzim 2018 byla pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ zahájena veřejná sbírka, více viz b. 4

2)Štúrovo 2019

 • rekondičně rehabilitační pobyt se bude konat i v případě, že by nebyl finančně zajištěn zapsaným spolkem DAVID a GOLIÁŠ.

3) Volba výboru a pokladníka zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

OD 1.1. 2019:

 • PŘEDSEDA: Vilém Kepka

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

 • MÍSTOPŘEDSEDA: PhDr. Lukáš Štich

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

 • MÍSTOPŘEDSEDA: Zdeněk Trubač

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

 • POKLADNÍK: Iva Brunátová

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

4)Informace k veřejné sbírce ve prospěch zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

 • místopředseda zapsaného spolku Zdeněk Trubač informoval členy o umístění pokladniček a o průběhu veřejné sbírky (pokladničky jsou umístěny v Pizza Doma, Dobřanském pekařství a JS Homeopatii Jana Sikytová)
 • veřejná sbírka probíhá bez ukončení, 1× ročně bude nutné udělat výstup a výtěžek použít

Na webové stránky zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ bude v dohledné době uveden transparentní účet pro veřejnou sbírku (uvede místopředseda PhDr. Lukáš Štich)

5)Různé

 • dary pro zapsaný spolek, darovací smlouvy, účty
 • diskuze

Valná Hromada schvaluje body 1 a 3

Valná Hromada bere na vědomí body 2,4 a 5

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět